Javni poziv za muzičke artiste

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama BiH i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama, KJP Centar Skenderija objavljuje Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga muzičkih umjetnika, artista, izvođača, pjevača za potrebe Centra Skenderija u toku 2019. godine.

Predmet nabavke su usluge izvođaća, pjevača, estradnih umjetnika za potrebe ugovornog organa Centar Skenderija Sarajevo u toku 2019. godine i to po JRJN (jedinstveni riječnik javnih nabavki): CPV - 92312100-2 Zabavne usluge kazališnih djelatnika, pjevačkih grupa, glazbenih skupina i orkestara. Procijenjena vrijednost nabavke za 2019. godinu je 180.000 KM bez PDV-a. Kriteriji za izbor ponude su prepoznatljivost izvođača na tržištu i cijena.

• Odluka o pokretanju * Poziv za dostavu ponuda * Obrazac za prijavu

 

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Amer Kapo
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: amer.k@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page