Centar Skenderija / Javne nabavke


Plan Javnih nabavki usluga, roba i radova za 2017. godinu

Ovim planom Javnih nabavki KJP Centar Skenderija, utvrđuje se obaveza provođenja postupaka Javnih nabavki propisanih zakonom o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj: 39/14).

Predloženi plan nabavki sadrži slijedeće podatke:
• Predmet nabavke (vrsta roba, usluga, radova)
• Procjenjenu vrijednost predmeta Javne nabavke
• Vrstu predloženih postupaka Javne nabavke.

Osim nabavki koje su provedene u tabeli ovog plana, javna nabavka vršit će se i u drugim hitnim slučajevima putem direktnog sporazuma, u skladu sa pravilnikom i zakonom o Javnim nabavkama. Ovaj plan nabavki se ne odnosi na nabavke koje se odnose na kapitalne investicije. U pripremi plana nabavke, svi sektori iz sastava KJP Centar „Skenderija" d.o.o. su vršili planiranje vlastitih potreba, u skladu sa planom finansijskih prihoda za 2017. godinu.

R.B. Predmet javne nabavke Iznos (KM) Predloženi postupak nabavke
1. Računarska oprema 5.000,00 Direktni postupak
2. Kancelarijski materijal 6.000,00 Direktni postupak
3. Alkoholna pića (LOT 1)
Bezalkoholna pića i napitci (LOT 2)
25.000,00
30.000,00

Otvoreni postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma

Odluka o pokretanju * Odluka o poništenju
4.  Ugostiteljski artikli, sitni inventar i potrošni materijal  4.000,00 Direktni postupak 
5. Vodomaterijal (LOT 1)
Sanitarna oprema (LOT 2)

7.500,00
6.000,00

Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
6. Štampani materijal 25.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju
7. Sanitarni materijal 6.000,00 Direktni postupak
8. Građevinski materijal  12.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o ponistenju
9.  Outdoor (vanjsko) oglašavanje (Billboard, LCD ...) 15.000,00  Pregovarački postupak (bez objave)
4. Postupka za 4. sajma 
10. Elektromaterijal  12.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o poništenju
11. Rasvjeta   6.000,00 Direktni postupak 
12. Goriva i maziva   5.000,00 Direktni postupak 

13.

Lož ulje za kotlovnice  15.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju
14. Izlaganje i opremanje izlagačkih prostora   35.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor
15.  Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu  8.000,00  Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju
16. Osiguranje imovine, odgovornosti iz djelaznosti, lica i vozila  11.219,12 procijenjena
vrijednost za
1. godinu 
Otvoreni postupak javne nabavke
ugovor se zaključuje na 2. godine 
Odluka o pokretanju * Odluka o ponistenju
17. HTZ oprema  6.000,00 Direktni postupak 
18.  Ugostiteljska odjeća (konobari) 6.000,00 Direktni postupak 
19. Održavanje kotlovnice, kotlovskog postrojenja  5.000,00 Direktni postupak
20.  Održavanje liftova 2.000,00 Direktni postupak
21.  Održavanje sistema dojave požara
Vatrodojava (centrala i javljači) 
1.000,00  Direktni postupak
22.  Trafo stanice (Servis) 3.000,00  Direktni postupak
23. Registracija motornih vozila  3.000,00  Direktni postupak
24.  Servis i održavanje motornih vozila 3.000,00  Direktni postupak
25.  Servis i održavanje specijaliziranih vozila 2.000,00  Direktni postupak
26.  Pružanje catering usluga u Službi za ugostiteljstvo 6.000,00  Direktni postupak
27. Oprema za video nadzor (popravka i proširenje VNS-a)
Servis i održavanje alarmnih sistema 
6.000,00  Direktni postupak
28.  Servis „Heimman“ uređaja i metaldetektorskih vrata 2.200,00  Direktni postupak
29.  Redovno servisiranje vatrogasne opreme 3.000,00  Direktni postupak
30. Tapaciranje namještaja u Domu mladih 6.000,00  Direktni postupak
31.

Servisiranje parking sistema sa uključenim isporukama
rezervnih dijelova i kartica (Siemens, Designa)

50.000,00

Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 

32. Dezinfekcija, Dezinsekcija, Deratizacija (DDD mjere)  4.000,00 Direktni postupak
33. Nabavka itisona, platna  10.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma  
Odluka o pokretanju
34. Nabavka zavjesa za dvorane 6.000,00 Direkni postupak
35. Nabavka i ugradnja jarbola  6.000,00  Direktni postupak
36.  Sanacija i bojenje fasada KJP Centar Skenderija 21.360,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju
37. Sanacija platoa (površina ispred Službenog
ulaza i ulaza dvorane „MD“)
12.820,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma
38. Nabavka stolica za programe 12.820,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma
39. Nabavka 3. (tri) Billboard-a dim. 4000x3000 ili 5100x2400 na jednoj
nozi sa nosačima za reflektore i razvedenim elektro instalacijama,
i odgovarajući anker sa uračunatom štampom billboard-a, isporukom i
montažom. Izrada betonskih temelja za postavljanje Billboard-a
12.000,00   Otvoreni postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma
40. Nabavka reklamnog vanjskog osvjetljenja  8.550,00  Otvoreni postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
41. Nabavka mobilijara za Dom Mladih 9.370,00  Otvoreni postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma
42. Nabavka aluminijskih portala za atrij Privrednog grada  8.550,00  Otvoreni postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma
43. Nabavka usluga mobilno-fiksne telefonije 1.900,00 / m  Pregovarački postupak
44. Web hosting i Internet 100,00 / m Direktni postupak

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Amer Kapo
Tel/Fax: +387 33 226-614
Tel: +387 33 229 990
E-mail: amer.k@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page