Centar Skenderija / Javne nabavke


Plan Javnih nabavki usluga, roba i radova za 2020. godinu

Ovim planom Javnih nabavki KJP Centar Skenderija, utvrđuje se obaveza provođenja postupaka Javnih nabavki propisanih zakonom o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj: 39/14).

Predloženi plan nabavki sadrži slijedeće podatke:
• Predmet nabavke (vrsta roba, usluga, radova)
• Procjenjenu vrijednost predmeta Javne nabavke
• Vrstu predloženih postupaka Javne nabavke.

Osim nabavki koje su provedene u tabeli ovog plana, javna nabavka vršit će se i u drugim hitnim slučajevima putem direktnog sporazuma, u skladu sa pravilnikom i zakonom o Javnim nabavkama. Ovaj plan nabavki se ne odnosi na nabavke koje se odnose na kapitalne investicije. U pripremi plana nabavke, svi sektori iz sastava KJP Centar „Skenderija" d.o.o. su vršili planiranje vlastitih potreba, koje je Sektor za komercijalne poslove preradio, uobličio i doveo u sklad sa planom finansijskih prihoda za 2020. godinu.

Portal javnih nabavki BiH: https://www.ejn.gov.ba/
Portal javnih nabavki Kantona Sarajevo: http://www.jn.ks.gov.ba

R.B. Predmet javne nabavke Iznos (KM) Predloženi postupak nabavke
1. Računarska oprema 6.000,00 Direktni postupak
2. Kancelarijski materijal 6.000,00 Direktni postupak
3. Alkoholna pića (LOT 1)
Bezalkoholna pića i napitci (LOT 2)
85.000,00
65.000,00
Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Alkoholna pića (LOT 1) - Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
 4.  Ugostiteljski artikli, sitni inventar i potrošni materijal  3.000,00 Direktni postupak 
5. Vodomaterijal (LOT 1) 6.000,00 Direktni postupak 
6. Sanitarna oprema (LOT 2) 6.000,00 Direktni postupak 
7. Štampani materijal 35.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
8. Sanitarni materijal i sredstva za čišćenje 6.000,00 Direktni postupak 
9. Građevinski materijal  15.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
10. Outdoor oglašavanje, LCD display 20.000,00  Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
11. Elektromaterijal  15.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
12. Rasvjeta   6.000,00 Direktni postupak 
13. Goriva i maziva   5.000,00 Direktni postupak 

14.

Lož ulje za kotlovnice  15.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Okvirni sporazum
15. Opremanje, uređenje sajamskih prostora, štandova, izložbenog prostora  40.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
16. Revizija seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2019. godinu  8.000,00  Konkurentski postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
17. Osiguranje imovine, odgovornosti od djelatnosti, i vozila  6.000,00 Direktni postupak
18. HTZ oprema  6.000,00 Direktni postupak
19. Održavanje kotlovnice, kotlovskog postrojenja  3.000,00 Direktni postupak
20.  Održavanje liftova 2.000,00 Direktni postupak
21.  Održavanje sistema dojave požara
Vatrodojava (centrala i javljači) 
6.000,00  Direktni postupak
22.  Trafostanice (Servis) 3.000,00  Direktni postupak
23. Registracija motornih vozila  3.000,00  Direktni postupak
24.  Servis i održavanje motornih vozila 3.000,00  Direktni postupak
25.  Servis i održavanje specijaliziranih vozila 5.000,00  Direktni postupak
26.  Pružanje catering usluga u Službi za ugostiteljstvo 6.000,00  Direktni postupak
27. Oprema za video nadzor (popravka i proširenje VNS-a)
Servis i održavanje alarmnih sistema 
6.000,00  Direktni postupak
28.  Servis „Heimman“ uređaja i metaldetektorskih vrata 2.200,00  Direktni postupak
29.  Redovno servisiranje vatrogasne opreme 3.000,00  Direktni postupak
30. Servisiranje parking sistema sa uključenim isporukama
rezervnih dijelova i kartica (Siemens, Designa)
45.000,00 Otvoreni postupak nabavke
31. Dezinfekcija, Dezinsekcija, Deratizacija (DDD mjere)  4.000,00 Direktni postupak
32. Sanacija sportske plohe 6.000,00 Direktni postupak
33. Sanacija platoa (površine ispred službenog ulaza i ulaz u dvoranu MD) 50.000,00 Otvoreni postupak
34. Nabavka stolica 6.000,00 Direktni postupak
35. Nabavka reklamnog  vanjskog osvjetljenja 16.000,00 Konkurentski postupak
36. Nabavka aluminijskih portala za atrij Privrednog grada 24.000,00 Konkurentski postupak
37. Nabavka usluga mobilno-fiksne telefonije 1.900,00
/ mjesećno
Pregovarački postupak bez objave
38. WEB Hosting i Internet

100,00
/ mjesećno

 Direktni postupak
39. Usluge zastupanja u parničnim predmetima i usluge konsultovanja i savjetovanja 6.000,00  Direktni postupak
40. Nabavka LED parova 6.000,00  Direktni postupak
41. Usluge iznajmljivanja audio i video opreme za realizaciju koncerata u KJP Centar Skenderija  25.000,00  Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
42. Nabavka usluga muzičkih umjetnika, artista, izvođača, pjevača, pjevačkih grupa, pozorišnih umjetnika, muzičkih skupina, za potrebe KJP Centar Skenderija 180.000,00 Postupak dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II, dio B
Odluka o pokretanju * Poziv za dostavu ponuda * Obrazac za prijavu
43. Izvođenje javnog vatrometa povodom manifestacija u KJP Centar Skenderija 2.500,00 Direktni postupak
44. Usluge najma konferencijskog sistema 1.000,00 Direktni postupak
45. Izrada stručnog mišljenja sa proračunom nosivosti konstrukcije dijela platoa kompleksa Skenderija za potrebe organizovanja masovnih skupova 3.500,00 Direktni postupak
46. Nabavka usluga ocrtavanja parking mjesta i bojenje nosivih stubova 3.000,00 Direktni postupak
47. Usluge TV i RADIO reklama 30.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
48. Nabavka scenske rasvjete 6.000,00  Direktni postupak
49. Projekt sanacije konstruktivnih elemenata na dijelu Privrednog grada CS 220.000,00  Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
50. Nabavka itisona i podloga 6.000,00  Direktni postupak
51. Nabavka Amstrong ploča 60x60 6.000,00  Direktni postupak
52. Nabavka sportskog mobilijara 6.000,00  Direktni postupak
53. Nabavka i ugradnja alubond obloge i nosive konstrukcije za oblogu na ogradnom dijelu Atrija i ulaza u Privredni grad 25.000,00  Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
54. Nabavka mobilijara za dječije igralište 6.000,00  Direktni postupak
55. Nabavka "panik" rasvjete  2.000,00  Direktni postupak
56. Nabavka hidranata i hidrantske opreme 6.000,00  Direktni postupak
57. Nadogradnja parking sistema 15.000,00  Konkurentski postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
58. Uređenje dvorane za programe 5.000,00  Direktni postupak
59.  Nabavka sportske odjeće za radnike 2.000,00  Direktni postupak
60. Nabavka detektora požara  6.000,00  Direktni postupak
61. Nabavka mašina za čišćenje tvrdih podloga  6.000,00  Direktni postupak
62. Nabavka opreme za klizanje na ledenim plohama  12.000,00  Otvoreni postupak
63.  Nabavka i ugradnja zavjesa za dvoranu „Mirza Delibašić“ 40.000,00  Otvoreni postupak
64.  Nabavka portala 6.000,00  Direktni postupak
65. Nabavka viljuškara  50.000,00  Otvoreni postupak
66. Nabavka LED rasvjete za dvorane  50.000,00  Otvoreni postupak
67.  Nabavka drvenih kućica 6.000,00  Direktni postupak
68.  Nabavka opreme za projekat „Zimska čarolija na Skenderiji“ 45.000,00  Otvoreni postupak
69. Nabavka zaštitne ograde 4.500,00  Direktni postupak
70. Nabavka inventara za ugostiteljstvo 6.000,00  Direktni postupak
71. Nabavka stakla i staklenih pregrada 3.500,00  Direktni postupak
72. Nabavka avio karata 5.000,00  Direktni postupak
73. Nabavka usluga hotelskog smještaja 6.000,00  Direktni postupak
74. Nabavka usluga instalacije softvera (dopuna programskih rješenja) 6.000,00  Direktni postupak
75. Nabavka aluminijske kućice 6.000,00  Direktni postupak
76. Nabavka stiropola-stirodola 6.000,00  Direktni postupak
77. Nabavka usluge montaže klizališta sa stazama na platou Centra Skenderija 6.000,00  Direktni postupak
78. Nabavka dodatnih elemenata za klizalište na platou Centra Skenderija 6.000,00  Direktni postupak
79. Nabavka fleksibilnih crijeva 4'' sa brzim bauer spojnicama 6.000,00  Direktni postupak
80. Nabavka spojnice bauer 4'' i adaptera 2'' 6.000,00  Direktni postupak
81. Najam rashladnog uređaja za klizalište ba platou Centra Skenderija 6.000,00  Direktni postupak
82. Nabavka PE HD spojeva, koljena i spojnice 6.000,00  Direktni postupak
83. Usluga demontaže klizališta 6.000,00  Direktni postupak
84. Nabavka chillera  120.000,00  Otvoreni postupak
85. Nabavka štand opreme  150.000,00  Otvoreni postupak
86. Nabavka kombi vozila 38.000,00 Otvoreni postupak
87. Nabavka usluge stručno edukativnog i programskog sadržaja za sajam Interio  3.200,00  Direktni postupak
88. Usluga održavanja sistema odvoda 2.500,00 Direktni postupak
89. Nabavka drone-a  3.200,00 Direktni postupak

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Edison Pavlović
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: edison.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page