Centar Skenderija / Javne nabavke


Plan Javnih nabavki usluga, roba i radova za 2016. godinu

Ovim planom Javnih nabavki KJP Centar Skenderija, utvrđuje se obaveza provođenja postupaka Javnih nabavki propisanih zakonom o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj: 39/14).

Predloženi plan nabavki sadrži slijedeće podatke:
• Predmet nabavke (vrsta roba, usluga, radova)
• Procjenjenu vrijednost predmeta Javne nabavke
• Vrstu predloženih postupaka Javne nabavke.

Osim nabavki koje su provedene u tabeli ovog plana, javna nabavka vršit će se i u drugim hitnim slučajevima putem direktnog sporazuma, u skladu sa pravilnikom i zakonom o Javnim nabavkama. Ovaj plan nabavki se ne odnosi na nabavke koje se odnose na kapitalne investicije. U pripremi plana nabavke, svi sektori iz sastava KJP Centar „Skenderija" doo su vršili planiranje vlastitih potreba, u skladu sa planom finansijskih prihoda za 2016. godinu.

R.B. Predmet javne nabavke Iznos (KM) Predloženi postupak nabavke
1. Računarska oprema 14.000,00 Konkurentski postupak nabavke
2. Kancelarijski materijal 10.000,00 Konkurentski postupak nabavke
Tenderska dokumentacija | Okvirni sporazum 
3. Alkoholna pića 16.600,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju | Odluka o dodjeli ugovora
4. Bezalkoholna pića i napitci 20.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanjuOdluka o dodjeli ugovora
5. Vodo materijal 7.500,00 Konkurentski postupak nabavke
Tenderska dokumentacija
6. Štampani materijal 25.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Tenderska dokumentacija
7. Sanitarni materijal 7.500,00 Konkurentski postupak nabavke
Odluka o poništenju | Odluka o pokretanju | Odluka o dodjeli ugovora
Tendersku dokumentaciju možete preuzeti na stranici Agencije za javne nabavke
8. Građevinski materijal 7.500,00 Konkurentski postupak nabavke
Odluka o poništenju | Odluka o pokretanju | Odluka o dodjeli ugovora
Tendersku dokumentaciju možete preuzeti na stranici Agencije za javne nabavke
9. Reklama i propaganda 40.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
10. Elektro materijal (LOT 1)
Scenska rasvjeta (LOT 2)
12.000,00
12.000,00
Konkurentski postupak nabavke
Elektro materijal - Okvirni sporazum | Scenska rasvjeta - Odluka o pokretanju
Tendersku dokumentaciju možete preuzeti na stranici Agencije za javne nabavke
11. Gorivo i maziva za goriva 5.000,00 Konkurentski postupak nabavke
Odluka o pokretanju | Odluka o dodjeli ugovora
Tenderska dokumentacija
 | Pojašnjene i dopuna tenderske dokumentacije | Odluka o ponistenju
12. Lož ulje za kotlovnice 15.000,00 Konkurentski postupak nabavke
Tenderska dokumentacija | Pojašnjene i dopuna tenderske dokumentacije
13. Izlaganje i opremanje izlagačkih prostora 53.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
14. Revizija poslovanja 5.000,00 Direktni postupak
Odluka o pokretanju | Odluka o dodjeli ugovora
15. Osiguranje imovine 11.219,12 Otvoreni postupak javne nabavke
16. Uniforme i HTZ oprema 6.000,00 Konkurentski postupak nabavke
17. Održavanje kotlovnice, kotlovskog postrojenja 5.000,00 Konkurentski postupak nabavke
18. Održavanje liftova 1.800,00 Direktna nabavka
19. Održavanje sistema dojave požara - Vatrodojava (centrala i javljači) 1.000,00 Direktna nabavka
20. Trafo stanice (Servis) 3.000,00 Konkurentski postupak nabavke
21. Servis, registracija i održavanje motornih vozila 5.000,00 Konkurentski postupak nabavke
22. Servis i održavanje specijaliziranih vozila 2.000,00 Konkurentski postupak nabavke
23. Pružanje catering usluga u službi za ugostiteljstvo 6.000,00 Konkurentski postupak nabavke
24. Oprema za sportsku dvoranu (obruč, tabla, mrežice, koševi...) 6.000,00 Konkurentski postupak nabavke
25. Oprema za video nadzor 3.000,00 Direktna nabavka
26. Servis "Heimman" uređaja i metaldetektorskih vrata 2.200,00 Direktna nabavka
27. Redovno servisiranje vatrogasne opreme 3.000,00 Konkurentski postupak nabavke
Tenderska dokumentacija
28. Izrada procjene ugroženosti od požara i izrada Plana zaštite od požara kompleksa Skenderija 5.000,00 Konkurentski postupak nabavke
Odluka o pokretanju | Odluka o dodjeli ugovora
Tendersku dokumentaciju možete preuzeti na stranici Agencije za javne nabavke
  Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji platoa CS 920.000,00 Otvoreni postupak javne nabavke
Odluka o dodjeli ugovora
  Dodatni radovi na sanaciji i rekonstrukciji platoa CS   Pregovarački postupak
Poziv | Odluka o pokretanju | Dokumentacija
  Dodatni radovi na sanaciji i rekonstrukciji platoa CS (2)   Pregovarački postupak
Poziv | Odluka o pokretanju | Dokumentacija

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Edison Pavlović
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: edison.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page