Centar Skenderija / Javne nabavke


Plan Javnih nabavki usluga, roba i radova za 2018. godinu

Ovim planom Javnih nabavki KJP Centar Skenderija, utvrđuje se obaveza provođenja postupaka Javnih nabavki propisanih zakonom o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj: 39/14).

Predloženi plan nabavki sadrži slijedeće podatke:
• Predmet nabavke (vrsta roba, usluga, radova)
• Procjenjenu vrijednost predmeta Javne nabavke
• Vrstu predloženih postupaka Javne nabavke.

Osim nabavki koje su provedene u tabeli ovog plana, javna nabavka vršit će se i u drugim hitnim slučajevima putem direktnog sporazuma, u skladu sa pravilnikom i zakonom o Javnim nabavkama. Ovaj plan nabavki se ne odnosi na nabavke koje se odnose na kapitalne investicije. U pripremi plana nabavke, svi sektori iz sastava KJP Centar „Skenderija" d.o.o. su vršili planiranje vlastitih potreba, koje je Sektor za komercijalne poslove preradio, uobličio i doveo u sklad sa planom finansijskih prihoda za 2018. godinu.

Portal javnih nabavki BiH: https://www.ejn.gov.ba/
Portal javnih nabavki Kantona Sarajevo: http://www.jn.ks.gov.ba

R.B. Predmet javne nabavke Iznos (KM) Predloženi postupak nabavke
1. Računarska oprema 6.000,00 Direktni postupak
2. Kancelarijski materijal 6.000,00 Direktni postupak
3. Alkoholna pića (LOT 1)
Bezalkoholna pića i napitci (LOT 2)
85.000,00
48.000,00
Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma

 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma  - LOT 2 (izmjena 14/06/18)
Odluka o pokretanju (LOT 1 i 2)Odluka o dodjeli ugovora (LOT 1)Odluka o poništenju (LOT 2) * Okvirni sporazum (LOT 1) * Odluka o pokretanju (LOT 2) * Odluka o poništenju (LOT 2) * Odluka o pokretanju (LOT 2) * Odluka o poništenju (LOT 2) * Odluka o pokretanju (LOT 2) * Odluka o dodjeli ugovora (LOT 2)
 4.  Ugostiteljski artikli, sitni inventar i potrošni materijal  3.000,00 Direktni postupak 
5. Vodomaterijal (LOT 1)
Sanitarna oprema (LOT 2)
10.000,00
10.000,00
Konkurentski postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora (LOT 1 i LOT 2) * Vodomaterijal - Okvirni sporazum
6. Štampani materijal 25.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Okvirni sporazum
7. Sanitarni materijal i sredstva za čišćenje 6.000,00 Direktni postupak
8. Građevinski materijal  15.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
9. Outdoor oglašavanje, LCD display 20.000,00  Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Okvirni sporazum 
10. Elektromaterijal  12.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o poništenju * Odluka o (ponovnom) pokretanju * Odluka o poništenju * Odluka o pokretanju (nova) * Odluka o dodjeli ugovora * Okvirni sporazum
11. Rasvjeta   3.000,00 Direktni postupak 
12. Goriva i maziva   6.000,00 Direktni postupak 
Ugovor

13.

Lož ulje za kotlovnice  15.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
14. Opremanje, uređenje sajamskih prostora, štandova, izložbenog prostora  35.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Okvirni sporazum 
15. Predrevizija i Revizija seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2018. godinu  8.000,00  Konkurentski postupak sa mogućnošću
sklapanja okvirnog sporazuma 
16. Osiguranje imovine, odgovornosti od djelaznosti, i vozila  7.000,00 Otvoreni postupak javne nabavke
17. HTZ oprema  6.000,00 Direktni postupak 
18. Održavanje kotlovnice, kotlovskog postrojenja  3.000,00 Direktni postupak
29.  Održavanje liftova 2.000,00 Direktni postupak
20.  Održavanje sistema dojave požara
Vatrodojava (centrala i javljači) 
1.000,00  Direktni postupak
21.  Trafostanice (Servis) 3.000,00  Direktni postupak
Ugovor
22. Registracija motornih vozila  3.000,00  Direktni postupak
23.  Servis i održavanje motornih vozila 3.000,00  Direktni postupak
24.  Servis i održavanje specijaliziranih vozila 5.000,00  Direktni postupak
25.  Pružanje catering usluga u Službi za ugostiteljstvo 6.000,00  Direktni postupak
26. Oprema za video nadzor (popravka i proširenje VNS-a)
Servis i održavanje alarmnih sistema 
6.000,00  Direktni postupak
27.  Servis „Heimman“ uređaja i metaldetektorskih vrata 2.200,00  Direktni postupak
28.  Redovno servisiranje vatrogasne opreme 3.000,00  Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor
29. Servisiranje parking sistema sa uključenim isporukama
rezervnih dijelova i kartica (Siemens, Designa)
50.000,00 Otvoreni postupak nabavke
Odluka o pokretanju
30. Dezinfekcija, Dezinsekcija, Deratizacija (DDD mjere)  4.000,00 Direktni postupak
31. Reparacija sportske plohe 6.000,00 Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora
32. Sanacija platoa (površine ispred službenog ulaza i ulaz u dvoranu MD) 20.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma 
33. Nabavka stolica 30.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma 
Odluka o pokretanju * Okvirni sporazum 
34. Nabavka reklamnog  vanjskog osvjetljenja 16.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
35. Nabavka aluminijskih portala za atrij Privrednog grada 24.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
36. Nabavka usluga mobilno-fiksne telefonije 1.900,00
/ mjesećno
Pregovarački postupak bez objave
37. WEB Hosting i Internet

100,00
/ mjesećno

 Direktni postupak
38. Sanacija poda dvorane „Mirza Delibašić“ 80.000,00  Otvoreni postupak nabavke
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
39. Usluge zastupanja u parničnim predmetima i usluge konsultovanja i savjetovanja 6.000,00  Direktni postupak
40. Nabavka LED parova za Dancing dvoranu DM 6.000,00  Direktni postupak
41. Usluge iznajmljivanja audio i video opreme za realizaciju koncerata u KJP Centar Skenderija  25.000,00  Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
42. Nabavka i ugradnja LED rasvjete za KJP Centar Skenderija – Privredni grad 40.000,00 Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
43. Nabavka usluga muzičkih umjetnika, artista, izvođača, pjevača, pjevačkih grupa, pozorišnih umjetnika, muzičkih skupina, za potrebe KJP Centar Skenderija 180.000,00 Postupak dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II, dio B
Odluka o pokretanju * Obrazac za prijavu
44. Brušenje parketa 6.000,00 Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora
45. Izvođenje javnog vatrometa povodom manifestacija u KJP Centar Skenderija 2.500,00 Direktni postupak
46. Najam video opreme za sajmove 6.000,00 Direktni postupak
47. Usluge najma konferencijskog sistema 1.000,00 Direktni postupak
48. Izrada stručnog mišljenja sa proračunom nosivosti konstrukcije dijela platoa kompleksa Skenderija za potrebe organizovanja masovnih skupova 3.500,00 Direktni postupak
49. Nabavka mobilne ledene plohe za profesionalne i rekreativne sportove na ledu 1.020.000,00 Međunarodni, otvoreni postupak nabavke
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Odluka o poništenju * Odluka o (ponovnom) pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
50. Izrada hidroizolacije na ulazima u dvoranu „Mirza Delibašić“ 3.616,00 Direktni postupak
Odluka o dodjeli ugovora
51. Nabavka usluga ocrtavanja parking mjesta i bojenje nosivih stubova 5.000,00 Direktni postupak
52. Nabavka projektora i opreme za projektore 6.000,00 Direktni postupak
53. Usluge TV i RADIO reklama 30.000,00 Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
54. Nabavka scenske rasvjete 6.000,00  Direktni postupak
55. Projekt sanacije konstruktivnih elemenata na dijelu Privrednog grada CS 220.000,00  Otvoreni postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
56. Nabavka audio opreme za Dancing dvoranu DM 18.500,00  Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
57. Nabavka itisona 6.000,00  Direktni postupak
58.

Priprema, izrada, prodaja i kontrola karata za programe u KJP Centar Skenderija
Period: Dvije godine

40.000,00  Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
59. Usluge lakiranja sportske plohe 6.000,00  Direktni postupak nabavke
Odluka o dodjeli ugovora
60. Nabavka Amstrong ploča 60x60 6.000,00  Direktni postupak nabavke
61. Nabavka LCD, LED TV 5.000,00  Direktni postupak nabavke
62. Nabavka LED displaya 70.000,00  Otvoreni postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Odluka o postupanju po žalbi * Odluka o dodjeli ugovora
63. Nabavka sportskog mobilijara 48.000,00  Otvoreni postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
64. Nabavka i ugradnja alubond obloge i nosive konstrukcije za oblogu na ogradnom dijelu Atrija i ulaza u Privredni grad 20.000,00  Konkurentski postupak sa mogućnošću sklapanja okvirnog sporazuma
65. Revizija seta finansijkih izvještaja o poslovanju za 2017. godinu 8.000,00  Konkurentski postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
66. Nabavka sajamskih pagoda 6.000,00  Direktni postupak nabavke
67. Nabavka i ugradnja vatrodojavne centrale sa instalacijom i javljačima požara za: Privredni grad, dvoranu „Mirza Delibašić“, sportske dvorane I, II, i III, Kotlovnicu, Sajamsku dvoranu i Garažu 80.000,00  Otvoreni postupak
68. Nabavka sportskog mobilijara - multifunkcionalni portabl pod za spoljnu upotrebu (podloga za sportski teren) 6.000,00  Direktni postupak nabavke
69. Nabavka mobilijara za dječije igralište 43.000,00  Konkurentski postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
70. Nabavka putničkog vozila 6.000,00  Direktni postupak
Ugovor
71. Izrada projekta vatrodojavnog sistema za Privredni grad, dvoranu „Mirza Delibašić“, sportske dvorane I, II, i III, Kotlovnicu, Sajamsku dvoranu i Garažu 6.000,00  Direktni postupak
72. Nabavka klizaljki za rekreativno klizanje na ledu 6.000,00  Direktni postupak
73. Nabavka materijala i radova protupožarne zažtite na dizel agregatu (mašinski i elektro radovi) 14.500,00  Konkurentski postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
74. Nabavka detektora za staru vatrodojavnu centralu 6.000,00  Direktni postupak
75. Nabavka dodatne opreme za ledenu plohu 95.000,00  Otvoreni postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
76. Najam rashladnih uređaja za formiranje ledenih ploha 30.000,00  Konkurentski postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
77. Nabavka "panik" rasvjete  6.000,00  Direktni postupak
78. Nabavka hidranata i hidrantske opreme 6.000,00  Direktni postupak
79. Nadogradnja parking sistema 15.000,00  Konkurentski postupak
Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora
80. Nabavka CO uređaja 6.000,00  Direktni postupak
81. Uređenje dvorane za programe 3.000,00  Direktni postupak
82. Nabavka dječijih automobila na akumulator 5.000,00  Direktni postupak

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Edison Pavlović
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: edison.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page